LG D855 G3 Sim/Memory Card Reader

5

LG D855 G3 Sim/Memory Card Reader
LG D855 G3 lettore di carta sim + memory card

Descrizione

LG D855 G3 Sim/Memory Card Reader
LG D855 G3 lettore di carta sim + memory card

LG D855 G3 Sim:Memory Card Reader